top of page

Jak máme nastavená pravidla?

Všeobecné 
obchodní podmínky
 
k dodávce materiálu a služeb.

Chápeme, že číst obchodní podmínky nikoho nebaví, s četbou oblíbené knihy nebo sledováním seriálu se to asi nedá srovnat. Nejsou tu, ale pro naše pobavení, nastavují spravedlivá pravidla hry. 

 

Stejně jako se vy, jako zákazník snažíte chránit před záporáky v podobě nespolehlivých dodavatelů i my, jako dodavatel se potřebujeme chránit před případnými nepoctivci, na které na naší cestě můžeme narazit. 

 

Obchodní podmínky jsme se snažili co nejvíce usnadnit- najdete v nich to, jak spolu objednávku uzavřeme, jak ji provedeme a to, jak ji zaplatíte. Upravují a narovnávají naše i vaše práva a povinnosti. 

Ať nemusíte své odpovědi na nejčastější nejasnosti hledat v právničině v obchodních podmínkách, vytáhli jsme nejčastější dotazy zákazníků.

Obecná ustanovení a vymezení pojmů

1.1. Dodavatelem materiálu a služeb pro tyto obchodní podmínky je Daniel Dvořák se sídlem Bratčice 101, 664 67 Syrovice, IČ:08286639 DIČ:CZ9802174107 zapsán do Živnostenského rejstříku vedeného u MÚ Šlapanice. (dále jen jako „dodavatel”) 

1.2. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě objednávky učiněnou mezi dodavatelem a osobou, která je spotřebitelem (dále jen „zákazník”). Předmětem prodeje, montáže, servisní činnosti a dodávek jiných služeb dodavatele jsou především práce na vyhrazených elektrických zařízeních, nikoliv však výlučně jejich opravy a montáže (dále jen jako „služby”).  

1.3. Pro účely těchto smluvních podmínek považujeme za spotřebitele člověka, který mimo rámec avšak i v rámci své podnikatelské činnosti nebo mimo avšak i v rámci samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s dodavatelem nebo s nim jinak jedná.

1.4. Tyto Obchodní podmínky, jakož i Kupní smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. 

 

Objednání a uzavření Smlouvy

2.1. Produkty a přehled dodávaných služeb dodavatele zobrazená na internetové adrese www.sopi.cz (dále jen „webová stránka”), je informativního charakteru.

2.2. Na základě poptávky na internetové adrese www.sopi.cz/objednat (dále jen jako „online objednávka”), kterou zákazník odešle bude zákazník na kontaktní údaje, které uvede v online objednávce kontaktován za účelem nezávazné návštěvy ze strany dodavatele k obhlídce místa realizace objednávky u zákazníka (dále jen jako „zaměření”).

2.3. Při zaměření za účasti zákazníka, zákazník předloží svůj návrh k plánované dodávce služeb tak, aby bylo možné ze strany dodavatele posoudit konkrétní podmínky v místě plánovaného dodání služeb. 

2.4. Na základě provedeného zaměření doloží dodavatel zákazníkovi na kontaktní email uvedený v online objednávce cenový rozpočet s instrukcemi k realizaci služeb. 

2.5. Přijetí návrhu cenového rozpočtu a smlouvy zákazník akceptuje emailovou odpovědí, kterou vyjadřuje souhlasné stanovisko na přijatý cenový rozpočet.

2.6. Zákazník bere na vědomí, že s ohledem na skutečnost, že k uzavření smlouvy dojde také na základě individuálních jednání uskutečněných při současné přítomnosti dodavatele a zákazníka, jež proběhne zejména při zaměření místa dodávky služeb nebo provedení dodání jiných služeb dodavatele.

2.7. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud je smlouva uzavírána na základě informací obsažených v projektové dokumentaci a protokolu o zaměření objednávky (především pokud nedochází k osobnímu zaměření místa dodávky služeb dodavatelem), nese zákazník odpovědnost za správnost takových informací poskytnutých dodavateli. V případě chyby, rozporu či nepřesnosti mezi dokumentací a skutečným provedením služeb, nese zákazník samostatně veškeré náklady související s takovou skutečností.

 

Předmět Smlouvy

3.1. Smlouvou se dodavatel zavazuje dodat zákazníkovi služby, zařízení nebo instalovat zařízení nebo provést jiné dílo v rozsahu uvedené v protokolu o zaměření objednávky a následného cenového rozpočtu za podmínek uvedených v těchto Obchodních podmínkách a převést na zákazníka vlastnické právo k zařízení a/nebo k předmětu díla.

3.2. Zákazník se zavazuje akceptací cenového rozpočtu k převzetí předmětu díla a zaplacení dodavateli cenu zařízení a/nebo díla stanovenou v cenovém rozpočtu

 

Stanovení ceny a platební podmínky

4.1. Výše ceny služeb je stanovena v cenovém rozpočtu, přičemž v závislosti na skutečném provedení služeb (náhradních dílech, změnách ze strany zákazníka apod.), může dojít k úpravě ceny po předešlém odsouhlasení písemnou formou mezi dodavatelem a zákazníkem.

4.2. Cena za služby bude uhrazena v celé výši po dodání zařízení zákazníkovi.

4.3. Služba je dokončená momentem předání zákazníkovi ze strany dodavatele nebo odesláním emailu zákazníkovi o dokončení objednávky.

4.4. Cena a případné další platby prováděné zákazníkem na základě cenového rozpočtu se platí formou uvedenou na faktuře- daňovém dokladu.

4.5. Dodavatel vystaví ohledně plateb prováděných na základě cenového rozpočtu zákazníkovi řádnou fakturu- daňový doklad, který mu v elektronické formě zašle na kontaktní email společně se zprávou o dokončení objednávky. Dodavatel je plátcem DPH. 

4.6. Ustanovení §2119 odst. 1 Občanského zákoníku, které stanoví, že zákazník nemusí cenu zaplatit, dokud nemá možnost si věc prohlédnout, se nepoužije. 

4.7. V případě prodlení zákazníka s placením jakékoliv platby nebo její části vzniká dodavateli právo na úrok z prodlení takové platby ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení. 

4.8. V případě prodlení zákazníka s placením jakékoliv platby nebo její částí po splatnosti vzniká dodavateli právo přikročit ke smluvní pokutě zákazníkovi, až ve výši 10% z celkové výše dlužné platby.

4.8. V případě prodlení zákazníka s plněním placení jakékoliv platby nebo její části, je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit a/nebo přerušit jakékoliv plnění svých závazků vůči zákazníkovi, a to až do okamžiku uhrazení všech závazků zákazníkem nebo úplného plnění.  

 

Domluvení termínu a dodání služeb

5.1. Termín dodávky služeb na odběrném místě zákazníka je sjednán v elektronické komunikaci se zákazníkem.

5.2. Dodavatelem jsou vysloveně vyhrazeny změny technických parametrů zařízení.

5.3. Před zahájením dodávky služeb nebo provádění díla, je zákazník povinen poskytnou dodavateli součinnost nutnou k provedení díla a umožnit dodavateli (jeho pracovníkům) přístup do prostor a na pozemky, kde má být zařízení instalováno nebo provedeno jiné dílo.

5.4. Zákazník je povinen zajistit možnost odběru elektrické energie pro přístroje dodavatelem nutně použité při provádění instalace zařízení nebo provádění jiného díla.

5.5. Před zahájením instalace zařízení nebo provádění jiného díla je zákazník povinen poskytnout dodavateli potřebné informace o umístění a technickém stavu skrytého elektrického vedení, plynového či vodovodního potrubí nebo podobných technických zařízení, tak aby nedošlo k jejich poškození a to takovým způsobem, aby nemohlo k jejich poškození dojít, tj. vyznačením tras a/nebo předáním podrobné dokumentace v které je to takto vyznačeno.

5.6. Veškerá veřejnoprávní povolení a jiné souhlasy, které souvisejí s dodávkou služeb či jejím provozem (tj. zejména stavební povolení, ohlášky, vyjádření a povolení atd.) je povinen si zajistit zákazník vlastní cestou, na vlastní zodpovědnost a nese veškeré náklady s tímto spojené.

5.7. Dodavatel se zavazuje poskytnout zákazníkovi nezbytnou součinnost při získávání veřejnoprávních povolení a revizí za účelem dodávky služeb, zejména poskytnutí poradenství kolem žádostí.

5.8. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno dodávku služeb opakovaně nebo jiným způsobem a jiném termínu než bylo domluveno a to zejména z důvodu prodlení s připraveností odběrného místa, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovanou dodávkou.

5.9. V den dodávky služeb zákazník obdrží potvrzovací SMS o termínu na telefonní číslo uvedené při objednávce služeb.

5.10. Po dokončení dodávky služeb, instalace zařízení nebo jiného předmětu díla zašle dodavatel zákazníkovi elektronicky na kontaktní email zprávu o dokončení objednávky spolu s řádným daňovým dokladem- fakturou a fotodokumentací díla, čímž se považují instalace zařízení nebo jiného díla za dokončené.

5.11. Zákazník je povinen převzít nainstalované zařízení nebo jiný předmět díla v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící užívaní a bezpečnému provozu zařízení.

5.12. Pokud zákazník při dokončení díla není přítomen na odběrném místě osobně, má se za to, že převzetí bylo bez vad doručením zprávy o dokončení dodavatelem zákazníkovi.

5.13. Případné drobné vady nebo nedodělky může zákazník sepsat v odpovědi na zprávu o dokončení objednávky do 3 dnů od jejího obdržení.

5.14. Způsob a termín odstranění drobných vad a nedodělků, který nebude delší než třicet dnů uvede dodavatel v odpovědi na vytknutí vad a nedodělků zákazníkem. 

5.15. Odstranění drobných vad a nedodělků v souvislosti s plněním služeb a rozsahu domluvených dodávek služeb provede dodavatel na své náklady.

5.16. Výskyt vad a nedodělků na instalovaném zařízení nebo jiném předmětu díla, nemá vliv na oprávnění dodavatele vystavit konečnou fakturu a jeho nárok na zaplacení ceny.  

5.17. Náklady na zednické zapravení zejména prostupů, drážek, otvorů apod. vytvořených na odběrném místě v souvislosti s dodávkou služeb nese v celé výši zákazník.

5.18. Termín dodávky služeb může být prodloužen o dobu nepříznivých klimatických podmínek, za kterých není možno provádět instalace zařízení či jiné dílo (zejména u venkovních prací).

 

Přechod nebezpečí škody a vlastnictví

6.1. Dodavatel je povinen provést dodávku služeb na odběrné místě uvedeným v objednávce zákazníka.

6.2. Nebezpečí škody na zařízení či jiných věcech  přechází na zákazníka okamžikem dopravení zařízení nebo jiné věci do tohoto místa.

6.3. Nebezpečí škody na provedeném díle přechází z dodavatele na zákazníka provedením dané dodávky služeb a jeho předáním zákazníkovi. 

6.4. Škoda na zařízení či jiné věci, jež vznikla po přechodu jejího nebezpečí na zákazníka, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit cenu zařízení a na to, že došlo k plnění povinnosti dodat zařízení řádně a včas.

6.5. Vlastnické právo přechází na zákazníka zaplacením ceny v plné výši.

Dodavatel zůstává vlastníkem zařízení a/nebo zhotoveného díla až do okamžiku úplného zaplacení ceny a všech případných dalších nároků vyplývajících ze smlouvy.

6.6. Dojde-li k prodlení zákazníka s úhradou ceny zařízení či jiného díla v celé výši nebo některé její části, je dodavatel oprávněn provést demontáž dodaného zařízení a/ nebo díla (oddělit od stavby) a zařízení i odvézt. V takovém případě náklady spojené se škodami vzniklé při demontáži nese v plné výši zákazník.

Doklady  k zařízení a nakládání se zařízením

7.1. Při provozování a nakládání se zařízením je zákazník povinen dodržovat všechna opatření vyplývající s obecně závazných právních předpisů.

7.2. Údaje uvedené v dokumentaci k zařízení se zakládají na aktuálních znalostech a zkušenostech dodavatele, přičemž vycházejí z předpokladu správného používání zařízení za běžných podmínek a okolností a v souladu s doporučením výrobce.

 

Práva z vadného plnění

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění vychází a řídí se příslušnými obecně závaznými právními předpisy  zejména ust. §1914 až 1925, §2099 až 2117 a §2161 až 2174 a §2615 až 2619 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s těmito uvedenými ustanoveními má zákazník zejména na tyto práva z vadného plnění.

8.2. Dodavatel odpovídá zákazníkovi, že zařízení při převzetí nemá vady. Zejména dodavatel odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy zařízení zákazník převzal:

8.2.1. má zařízení vlastnosti, které si strany ujednaly a následně převzaly.

8.2.2. se zařízení hodí k účelu, který pro jeho používaní dodavatel uvádí nebo ke kterému se zařízení tohoto druhu obvykle používá,

8.2.3. je zařízení v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti. 

8.2.4. zařízení vyhovuje požadavkům právním předpisům.

8.3. Projeví-li se vada zařízení v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zařízení bylo vadné již při převzetí.

8.4. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, které se vyskytne u spotřebního zařízení v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Dodavatel má však povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce příslušného zařízení.

8.5. Ustanovení čl. 8.4. obchodních podmínek se  nepoužívají na opotřebení zařízení způsobené jeho obvyklým používáním a dále:

8.5.1. U zařízení prodávaného z důvodu jeho vady za nižší cenu ve vztahu k vadě, pro kterou bylo zlevněno.

8.5.2. U použitého zařízení ve vztahu k vadě odpovídající míře používaní nebo opotřebení, kterou zařízení mělo při převzetí zákazníkem.

8.5.3. Vyplývá-li to z povahy zařízení.

8.5.4. Právo z vadného plnění zákazníkovi také nenáleží, pokud zákazník před převzetím zařízení věděl, že zařízení má vadu, anebo pokud si zákazník vadu sám způsobil.

8.6. Zákazník práva za vady zařízení a/nebo díla uplatňuje primárně u dodavatele.

8.7. Práva z odpovědnosti za vady zařízení a/nebo díla zákazník konkrétně uplatňuje zejména u dodavatele na elektronickou poštou na adrese montaze@sopi.cz

Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1. Vyřizování připomínek, dotazů a nejasnosti zákazníků a spotřebitelů zajištuje dodavatel prostřednictvím elektronické adresy montaze@sopi.cz. Informaci o vyřízení zákazníka zašle dodavatel na elektronickou adresu zákazníka. Obvykle na adresu z které tento požadavek přišel. 

9.2. Dodavatel je oprávněn k prodeji zařízení a provedení díla na základě platného živnostenského oprávnění vydaného Městským úřadem Šlapanice 

9.3. Zákazník přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 odst. 2 Občanského zákoníku. Zákazník tedy není oprávněn domáhat se vůči dodavateli obnovení jednání o smlouvě, a to ani v případě, že po uzavření smlouvy dojde ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech smluvních stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich.

9.4. Dodavatel může plnit své závazky ze smlouvy prostřednictvím třetích osob.

9.5. Dodavatel je oprávněn i k částečnému plnění smlouvy. Dodavatel je tedy oprávněn např. k dodání zařízení a již neprovádět jeho instalaci, a to např. za situace, kdy zákazník poruší své povinnosti vyplývající z odst. 5 této Smlouvy nebo/a jiných povinností a neposkytne tak potřebnou součinnost. V takovém případě dojde k plnění jen příslušné části smlouvy a dodavatel bude mít právo na zaplacení příslušné ceny.

9.6. Dodavatel se vyhrazuje právo výsledky své práce dle smlouvy zdokumentovat a případně je i dále publikovat za účelem zpracování objednávky nebo marketingových aktivit.

 

Doručovaní

10.1. Zákazníkovi může být doručováno na elektronickou adresu zákazníka.

10.2. Zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení dodavatelem na elektronickou adresu či na telefonní číslo zákazníka zejména, ale nejen za účelem plnění smlouvy.

 

Vyšší moc

11.1. Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.

11.2. Za vyšší moc pro účely této smlouvy považujeme každou událost, která je nezávislá na vůli Smluvních stran a znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možné předvídat v době vzniku této smlouvy. Za vyšší moc z hlediska této smlouvy považuje např. přírodní katastrofu, zemětřesení, válku, záplavy, stávku nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.

11.3. Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.

 

Ochrana osobních údajů

12.1. Dodavatel provádí zpracování některých osobních údajů zákazníka, zejména a/nebo protože je to nezbytné pro plnění smlouvy, pro účely jednání o smlouvě nebo pro účely plnění veřejnoprávních povinností dodavatele. 

12.2. Správcem osobních údajů je dodavatel Daniel Dvořák, se sídlem Bratčice 101, 664 67 Syrovice, IČ.: 08286639 zapsaný v Živnostenském rejstříku u Městského úřadu Šlapanice.

12.3. Kontaktní údaje dodavatele jsou pro elektronickou poštu montaze@sopi.cz nebo telefon +420 777 073 947

12.4. Dodavatel nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

12.5. Právním základem pro zpracování osobních údajů zákazníka je skutečnost, že je toto zpracování nezbytně nutné zejména:

12.5.1: Pro splnění smlouvy mezi dodavatelem a zákazníkem nebo provedení opatření dodavatele pro uzavření takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, také jako nařízení.

12.5.2: pro splnění právních povinností, které se na dodavatele vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených dodavateli obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., O dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., O daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., O účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

12.6. Účelem zpracování osobních údajů zákazníka je plnění smlouvy mezi zákazníkem a dodavatele a/nebo provedení opatření dodavatele před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností dodavatelem.

12.7. Ze strany dodavatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

12.8. Osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

12.9. Dalšími příjemci osobních údajů zákazníka jsou osoby zajišťující pro dodavatele v souladu s pokyny dodavatele technické a organizační služby, včetně provozu software a ukládání dat a osoby zajišťující pro dodavatele účetní a daňové či právní poradenství.

12.10. Příjemci osobních údajů zákazníka pro plnění povinností z právních předpisů mohou být dále také orgány finanční správy, či jiné příslušné orgány v případech, kdy takovou povinnost ukládají dodavateli obecně závazné právní předpisy.

12.11. Dodavatel nemá v úmyslu předat osobní údaje zákazníka do třetí země tj. země mimo Evropskou Unii nebo mezinárodní organizaci.

12.12. Za podmínek stanovených v nařízení má zákazník právo požadovat od dodavatele přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, a dále právo na přenositelnost svých osobních údajů.

12.13. Zákazník nemá povinnost poskytnou své osobní údaje. Poskytnutí osobních údajů je však nutných požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy bez poskytnutí osobních údajů není možné plnit povinnosti ze strany Dodavatele.  

 

Závěrečná ustanovení

13.1. Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.

13.2. Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.

13.3. Smlouva včetně všech dodatků je archivována dodavatelem v elektronické podobě.

bottom of page